Andmekaitse

  1. Sissejuhatus

   Alates 11. detsembrist 2018 reguleeritakse üksikisikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrusega (EL) nr 2018/1725 . Nimetatud määruses järgitakse samu põhimõtteid ja norme, mis on sätestatud isikuandmete kaitse üldmääruses.

   Veebisait võib sisaldada linke teistele veebisaitidele. Euroopa Parlament ei vastuta kolmandate osapoolte veebisaitide andmekaitsepõhimõtete või -tavade eest.

  2. Milleks me andmeid kogume, säilitame ja töötleme?

   Kogume ja töötleme isikuandmeid selleks, et pidada sidet kodanikega, kes on vabatahtlikult avaldanud soovi olla kursis ja seotud ürituste ja algatustega, mis toimuvad Euroopa Parlamendi 2019. aasta valimiste eelse institutsioonilise teabe- ja teavitamiskampaania raames.

   Teie isikuandmeid töödeldakse kooskõlas määruses (EL) nr 2018/1725 kirjeldatud põhimõtetega. Euroopa Parlamendi institutsioonilise teabe- ja teavitamiskampaaniaga seotud ülesandeid täidetakse avalikes huvides. Euroopa Parlament töötleb isikuandmeid üksnes sellel otstarbel, milleks need edastati.

  3. Kes vastutab teie andmete töötlemise eest? (Vastutav töötleja)

   Andmete töötlemine toimub Euroopa Parlamendi kommunikatsiooni peadirektoraadi veebisuhtluse üksuse juhataja vastutusel.

   Euroopa Parlamendi andmekaitseametnik tagab, et parlamendis järgitakse määruse (EL) nr 2018/1725 sätteid.

   Sõltumatu järelevalveasutusena tegutseb Euroopa Andmekaitseinspektor. Euroopa Andmekaitseinspektor tagab, et kõik ELi institutsioonid ja asutused austaksid isikuandmete töötlemisel inimese õigust eraelu puutumatusele.

  4. Milliseid isikuandmeid me kogume?

   Me kogume üksnes teavet, mis on meile vajalik andmete kogumisel määratletud otstarbel, ning teie saate seda teavet igal ajal ajakohastada.

   Andmete kogumine toimub kahel viisil:

   • isiklikult ja/või telefoni teel
   • kui registreerute meie veebisaidil

   Siinkohal mõned näited andmetest, mida me võime teie loal koguda:

   • ees- ja perekonnanimi;
   • kontaktandmed (nt e-posti aadress, elukoht, telefoninumber jne);
   • eelistatav keel;
   • eelistused, mis puudutavad edasisi teavitusi, muu hulgas infokirjade tellimist ja huvivaldkondi ühes või mitmes alakategoorias, mille kohta te otsustate rohkem teavet saada (valikuline);
   • kui eelistate registreeruda Facebooki või Twitteri kaudu, võidakse valitud registreerimismeetodi kaudu koguda ka teie kontaktandmeid;
   • Euroopa Parlament jälgib statistika ja aruandluse eesmärgil ka teiste kasutajate poolt platvormi kaudu värvatud kasutajate arvu.

   Euroopa Parlament ei kogu teatavat liiki andmeid, näiteks arvamusi, ega kasuta seda platvormi profiilide koostamiseks.

   Kui platvormi kaudu korraldatakse veebipõhiseid võistlusi sotsiaalmeedias, võivad sellega kaasneda lisameetmed, mille puhul tuleb töödelda ka reisikorralduslikke isikuandmeid, näiteks passiandmeid (nimi, sünnikuupäev, ärasõidu ja tagasituleku kuupäev ja koht, e-posti aadress, ID-kaardi või passi pilt).

   Küpsised ja kohapealne salvestamine

   Veebisait kasutab küpsiseid üksnes selleks, et võimaldada ja parandada saidi toimimist ning muuta navigeerimine kasutaja jaoks mugavamaks. Mingil juhul ei kasuta Euroopa Parlament küpsiseid isikuandmete kogumiseks, töötlemiseks, levitamiseks ega salvestamiseks. Kasutaja saab küpsiste seadeid pärast oma esialgset valikut kergesti muuta, klõpsates lehekülje allosas oleval lingil „Muuda küpsiste eelistusi“.

   Mida teha, kui te ei soovi küpsiste salvestamist oma arvutisse?

   Mõned inimesed leiavad, et teabe salvestamine nende arvutisse või nutiseadmesse on veidi pealetükkiv, eriti kui teavet salvestab ja kasutab kolmas osapool neid teavitamata. Soovi korral on võimalik mõningaid või kõiki küpsiseid blokeerida ja juba salvestatud küpsiseid kustutada. Sellisel juhul tuleb aga arvestada teatavate piirangutega saidi toimimises. Küpsiste blokeerimiseks või kõrvaldamiseks peate muutma oma veebilehitseja privaatsusseadeid.

   Mõned kolmandast isikust ettevõtjad on töötanud välja vahendid andmete kogumise ja kasutamise tõkestamiseks oma moodulite abil.

   Kolmanda osapoole küpsised

   Facebook, Twitter, Youtube ja Google Map võivad salvestada küpsiseid, et jagada sisu sotsiaalvõrgustikes või koguda statistilisi andmeid juurdepääsu kohta. Küpsiste olemasolu, arv ja staatus võivad sõltuda vastavate platvormide kasutamise viisist enne parlamendi veebisaidi külastamist või selle ajal.

   Soovitame uurida, milline on nende saitide poliitika sotsiaalvõrgustike küpsiste suhtes, klõpsates vastavatel linkidel. Käesoleva veebisaidi küpsiste seadeid saab ka igal ajal ajakohastada, klõpsates lehekülje allosas oleval lingil „Muuda küpsiste eelistusi“.

    

    

   Mis on küpsis?

   Enamik veebisaite, mida külastate, kasutab kasutuskogemuse parandamiseks küpsiseid. Need võimaldavad veebisaitidel teid „meelde jätta“ – kas külastuse ajaks (nn seansiküpsiste abil) või korduvate külastuste jaoks (nn püsiküpsise abil).

   Küpsistel võib olla mitmeid eri funktsioone. Nad aitavad lehekülgede vahel tõhusalt navigeerida, säilitades eelistused ja parandades üldisemalt veebisaidi kasutuskogemust. Küpsised muudavad teie ja veebisaidi vahelise suhtluse kiiremaks ja lihtsamaks. Kui veebisait ei kasuta küpsiseid, peab ta teid uueks külastajaks iga kord, kui te veebisaidil uuele lehele lähete – näiteks kui sulgete menüü ja liigute teisele veebilehele, ei mäleta veebisait, et te menüü eelmisel leheküljel sulgesite ning näitab järgmist lehekülge ikka koos avatud menüüga.

   Mõned veebisaidid kasutavad küpsiseid ka selleks, et suunata oma reklaami või turundussõnumeid, lähtudes näiteks teie asukohast ja/või veebikasutuse harjumustest.

   Küpsiseid võib paigaldada veebisait, mida külastate (nn esimese osapoole küpsised), või parasjagu vaadatava lehekülje sisu edastavad veebisaidid (nn kolmanda osapoole küpsised).

   Mis küpsises sisaldub?

   Küpsis on lihtne tekstifail, mille salvestab teie arvutisse või mobiilseadmesse veebisaidi server. Hiljem on sel serveril võimalik küpsise sisu tagasi saada või seda lugeda. Küpsiseid haldab teie veebilehitseja. Iga küpsis on unikaalne ja sisaldab anonüümset teavet, nagu kordumatu tunnus, saidi nimi, numbrid ja tähed. See võimaldab veebisaidil jätta meelde teie veebisirvimise eelistused.

   Küpsiste liigid

   Esimese osapoole küpsised

   Esimese osapoole küpsised paigaldab veebisait, mida te külastate, ja neid saab lugeda üksnes seesama veebisait.

   Kolmanda osapoole küpsised

   LKolmanda osapoole küpsised paigaldab ja neid kasutab külastatava veebisaidi omanikust erinev organisatsioon. Näiteks võib veebisait külastatavuse mõõtmiseks kasutada kolmandast osapoolest analüüsifirmat, mis paigaldab selle teenuse pakkumiseks oma küpsise. Külastataval veebisaidil võib olla ka manustatud sisu, näiteks YouTube’i videod või Flickri slaidiesitlused. Ka need saidid võivad paigaldada oma küpsiseid.

   Kuid olulisem on see, et veebisait võib kasutada kolmanda osapoole reklaamivõrku ka suunatud reklaami edastamiseks. Euroopa Parlament reklaamiteenuseid ei kasuta.

   Seansiküpsised

   Seansiküpsised salvestatakse ajutiselt veebisaidi sirvimise ajaks ja kustutatakse kasutaja seadmest, kui veebilehitseja suletakse.

   Püsiküpsised

   Püsiküpsised salvestatakse teie arvutisse kindlaks ajavahemikuks (tavaliselt üheks aastaks või kauemaks) ja neid ei kustutata veebilehitseja sulgemisel. Neid kasutatakse juhul, kui meil on vaja teada, kes te olete, rohkem kui ühe seansi jooksul.

   Flashi küpsised

   Paljud veebisaidid kasutavad programmi Adobe Flash Player videote ja infograafika esitamiseks. Adobe kasutab enda küpsiseid, mida ei saa veebilehitseja seadete kaudu hallata. Flash Player kasutab neid samal eesmärgil, nagu kasutatakse teisi küpsiseid, st eelistuste salvestamiseks või kasutajate jälgimiseks.

   Flashi küpsised toimivad teistmoodi kui veebilehitseja küpsised. Eri ülesannete täitmiseks eraldi küpsiste kasutamise asemel peab veebisait talletama kõik saidiga seotud andmed ühte küpsisesse. Te saate kontrollida, kui palju teavet sellesse küpsisesse salvestatakse, kuid teil ei ole võimalik valida, millist liiki teavet võib salvestada.

    

    

  5. Kellel on juurdepääs teie andmetele?

   Teie andmetele on juurdepääs ainult Euroopa Parlamendi ja volitatud andmetöötleja töötajatel. Euroopa Parlament ei edasta andmeid kellelegi teisele. Üksnes auditi või kohtumenetluse korral võib neid anda Euroopa Kontrollikojale, Euroopa Kohtule ja Euroopa Pettustevastasele Ametile (OLAF). Euroopa Parlament ei edasta isikuandmeid kolmandatele osapooltele otseturunduse eesmärgil.

  6. Kui kaua teie andmeid säilitatakse?

   LIsikuandmed salvestatakse vaid ettenähtud otstarbeks või kuni andmesubjekt taotleb info eemaldamist.

  7. Kuidas andmeid säilitatakse?

   Euroopa Parlament kohustub kaitsma teie isikuandmete turvalisust. Me kasutame mitmesuguseid turvatehnoloogiaid ja -menetlusi, et aidata kaitsta teie isikuandmeid loata juurdepääsu, kasutamise ja avaldamise eest.

   Teie isikuandmeid säilitatakse piiratud juurdepääsuga turvatud serverites, mis asuvad valvatavates ruumides. Isikuandmeid võib salvestamise ja säilitamise eesmärgil edastada USAle kooskõlas määruse (EL) nr 2018/1725 artikliga 48 ja ELi-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield alusel.

  8. Kuidas pääseda ligi oma andmetele, kontrollida nende õigsust ja vajaduse korral neid parandada või kustutada?

   Selleks on teil võimalik võtta ühendust veebisuhtluse üksusega. Kui üksusel ei ole võimalik teie päringule vastata, taotleb üksus volitatud töötlejalt tehnilist tuge.

   Kui teil on probleeme seoses teie isikuandmete töötlemisega kõnealuse platvormi kaudu, siis palun võtke samuti ühendust veebisuhtluse üksusega.

   Kontaktandmed:

   European Parliament

   Directorate general for Communication - Web Communication unit

   Rue Wiertz 60

   B-1047 Brussels

   datarequest@thistimeimvoting.eu

  9. Kaebused

   Kaebusi saab esitada igal ajal

   • Euroopa Parlamendi andmekaitseametnikule

   e-posti aadress:            Data-Protection@europarl.europa.eu

   e-posti aadress:              edps@edps.europa.eu