Käitumiseeskirjad

„Seekord lähen valima!” on Euroopa Parlamendi institutsiooniline ja erapooletu valimiste teemaline teabevahetuse kampaania ning sõltumatu mis tahes poliitilisest erakonnast ning ideoloogiast. Antud kampaania eesmärgiks on edendada demokraatlikku kaasatust Euroopa Parlamendi valimistel. Euroopa Parlament kui institutsioon ei toeta ühtegi kindlat poliitilist kuuluvust ega kandidaati.

Osaledes selles kommunikatsioonikampaanias nõustud tingimusega, et Sa ei levita informatsiooni ega korralda üritusi, mis:

  • on üldises vastuolus ELi põhiõigustega (Euroopa Liidu lepingu artikkel 6, Euroopa Liidu põhiõiguste harta);
  • diskrimineerivad ja/või solvavad inimesi välimuse, rassi, etnilise päritolu, usutunnistuse või veendumuse, soo, kultuuri, puude, vanuse või seksuaalse sättumuse põhjal (ELTL artikkel 10);
  • õhutavad vägivalda ja/või teiste inimeste ahistamist;
  • on pornograafilise sisuga või sisaldavad linke pornograafilisele materjalile või pornograafilistele veebilehtedele;
  • soodustavad või lihtsustavad ebaseaduslikke tegevusi;
  • rikuvad kehtivaid seadusi või määrusi.

Euroopa Parlamendil on õigus kommunikatsioonikampaaniast välja jätta need osalejad, kes rikuvad eespool nimetatud tingimusi.